ارزیابی عملکرد قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور در حوزه نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا - تهران - ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور در حوزه نظامی است که با روش توصیفی و رویکرد آمیخته انجام ‌شده است. جامعه آماری تحقیق، تمامی اسناد و مدارک، منابع و سوابق موجود در نیروی زمینی ارتش ج.ا. ایران و قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق است. این مقاله به این سؤال پاسخ می‌دهد که عملکرد قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور در حوزه نظامی چگونه بوده است؟ نتایج این تحقیق گویای این واقعیت است که این قرارگاه با استفاده از یگان‌های زیرمجموعه خود در مقابله با گروه‌های تکفیری- تارشگری، با به‌کارگیری عملیات تازش هوایی و استفاده از پهپاد، ایجاد مواضع سد کننده و افزایش کمین و گشتی‌ توانسته‌ است عملکرد مطلوب و مناسبی از خود در مقابله با گروهای تکفیری- تارشگری نشان دهد، همچنین در حوزه مراقبت از مرز، با توجه به عدم تناسب استعدادهای نظامی و عرض مناطق مرزی شرق کشور توانسته از امکانات و تجهیزات الکترونیک و هوشمند، اتاق‌های پایش و مانیتورینگ شبانه‌روزی و بهره‌گیری از نظام‌های دیده‌بانی یکپارچه با رعایت اصول دیده‌بانی و استقرار دیده‌بان‌های ماهر و آموزش‌دیده، در مناطق حساس و پاسگاه‌های مهم در نوار مرزی سبب بهبود مراقبت از مرز گردد. نتایج حاصله از تجزیه‌وتحلیل کمی داده‌ها نیز بیانگر این واقعیت است که 85% افراد جامعه نمونه معتقدند که عملکرد قرارگاه منطقه­ای شمال­شرق نزاجا در حوزه نظامی، با اقداماتی نظیر؛ مقابله با گروه­های تکفیری- تارشگری و مراقبت مرز، در تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور در سطح خیلی خوب و خوب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the performance of the North-East regional headquarters in providing the security of the eastern borders of the country in the military field

نویسنده [English]

  • amir Gomnam
Senior expert in defense management of Aja Command and Headquarters University-Tehran- Iran
چکیده [English]

The purpose of the current research is to evaluate the performance of the Northeast Regional Headquarters in providing security for the eastern borders of the country in the military field, which was done with a descriptive method and a mixed approach. The statistical population of the research, all the documents, sources and records available in the Army Ground Forces, J.A. Iran and the regional headquarters of the Northeast. This article answers the question, how was the performance of the North East Nezaja regional base in securing the security of the country's eastern borders in the military field? The results of this research show the fact that this camp, by using its subordinate units in dealing with Takfiri-Tarshgari groups, by using air raid operations and using drones, creating blocking positions and increasing ambushes and patrols, has been able to perform well and properly. to show itself in dealing with Takfiri-Tarshgari groups, also in the field of border guarding, due to the mismatch of military talents and the width of the eastern border areas of the country, it has been able to use electronic and smart facilities and equipment, round-the-clock surveillance and monitoring rooms, and use surveillance systems. By observing the principles of observation and deploying skilled and trained observers, in sensitive areas and important checkpoints in the border strip, to improve border surveillance. The results of the quantitative analysis of the data also indicate the fact that 85% of the people in the sample believe that the performance of the North-Eastern Nezaja regional base in the military field, with measures such as; Dealing with Takfiri-Tashgari groups and guarding the border has been very good and good in securing the eastern borders of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • border facilities
  • border security
- اخباری محمد. (1389). جغرافیای مرز با تأکید بر مرزهای ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
- افروشه رحمان. (1395). ارزیابی عملکرد مفاهیم و دیدگاه‌ها، چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت. برلین آلمان.
- جمالی احمد مهدی. حسن‌پور مهدی. (1399). طرح‌ریزی و اجرای عملیات متحرک هوایی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دافوس آجا.
- حاجی‌زاده یدالله. (1396). کسب امنیت ملی از منظر امام علی (ع) با تأکید بر نقش و کارکرد نیروهای نظامی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، 2(6): 98- 76.
- ده‌مرده معصومه. (1395). بررسی و تحلیل چالش‌های سیاسی- امنیتی مرزها، چاپ یکم، مشهد: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.
- ذوالفقاری حسین. (1396). تأثیر فناوری‌های نوین در ارتقای امنیت مرزها، نشریه علوم و فنون مرزی، 3 (3): 132- 102.
- رستمی فرامرز. (1397). روش‌ها و تجهیزات کنترل مرز، چاپ یکم، تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
- زحمتی مهدی، (1399). بازطراحی آمایش دفاعی سرزمینی منطقه شمال شرق برای مقابله با تهدیدهای نوپدید. دانشکده فرماندهی و ستاد، دافوس آجا.
- عزتی عزت اله. (1399). جغرافیای نظامی نوین ایران. چاپ دوم. تهران. انتشارات دافوس آجا.
- عمید حسن. (1362). فرهنگ فارسی عمید. چاپ یکم. تهران. انتشارات امیرکبیر.
- قاسمی مجید. (1395). عملیات کلاسیک تیپ مستقل زرهی نزاجا در مقابله با گروه‌های تکفیری-تارشگری. فصلنامه علوم و فنون نظامی. 10: 64.
- گمنام امیر. (1400). ارزیابی عملکرد نیروی زمینی در تأمین امنیت مرزهای کشور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی. دانشکده فرماندهی و ستاد، دافوس آجا.
- معصومی رؤیا. (1396). نقش انسداد مرزی در قاچاق، دوماهنامه پژوهشی- تحلیلی اقتصاد پنهان. 10 (26): 85- 67.
- معمار زاده ناصر. (1398). نقش تکنولوژی در تأمین امنیت مرزها، فصلنامه انتظامی استان سیستان و بلوچستان. 10 (30): 58- 39.
- ملکی مراد. (1396). طرح‌ریزی و عملیات مهندسی، چاپ دوم، بروجرد. انتشارات مهن بروجرد.
- مؤمنی مهدی. (1395). تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 29 (3): 114.
- نوربخش سید محمد. (1398). ارزیابی عملکرد امور تأمینی حوزه فرماندهی وزارت دفاع. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی. دانشکده فرماندهی و ستاد. دافوس آجا.