واکاوی نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه خاتم الانبیاء، تهران، ایران

چکیده

فرماندهی و کنترل در سطوح مختلف بسیار پیچیده و دارای معماری­ها و ساختارهای خاص خود است و امروزه استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند فرماندهی و تجهیزات آگاهی از صحنه نبرد، تسهیلات فراوانی را برای نیروهای نظامی فراهم کرده است به‌گونه‌ای که استفاده مؤثر از این امکانات موجب تسلط هرچه بیشتر فرماندهی بر صحنه نبرد می‌شود و تجربیات جنگ­های اخیر نشان داده است پهپادها با توجه به نوع، امکانات و تجهیزات، قادرند مأموریت‌های متنوع را با اولویت استفاده بهینه از امکانات و به‌خصوص منابع انسانی انجام دهند. به‌عبارت‌دیگر هواپیماهای بدون سرنشین ازجمله تجهیزات پیشرفته­ی عصر حاضرند که در صحنه نبرد جایگاه ویژه‌ای دارند. هدف پژوهش حاضر «تبیین نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد» است و سعی دارد به ارائه پاسخ به این سؤال بپردازد که مهم‌ترین نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد چیست؟ این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزارهایی ازجمله مصاحبه و اسناد و مدارک دست اولی که در دسترس بوده است انجام شده است. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند با استفاده از روش اشباع نظری بوده است و به روش تحلیل محتوا برای یافتن نتایج تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است نقش پهپادها در فرماندهی و کنترل صحنه نبرد اعم از شناسایی، مراقبت و هدف‌یابی، جمع‌آوری الکترونیکی، ارتباطی و عملیات رزمی و غیره بسیار بوده و با جرئت می‌توان گفت اکنون هواپیماهای بدون سرنشین در محاسبات نظامی و ژئواستراتژیک تأثیرگذار بوده و بخشی جدایی‌ناپذیر از جنگ مدرن و فرماندهی و کنترل صحنه نبرد محسوب می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the role of drones in the command and control of the battle scene

نویسنده [English]

  • Reza Shamloo
Faculty member and lecturer of Khatam al-Anbia University-Tehran-Iran
چکیده [English]

Command and control at different levels is very complex and has its own architectures and structures, and today, the use of intelligent command control systems and battlefield awareness equipment has provided many facilities for the military forces, so that the effective use of these facilities leads to The control of the command becomes more and more on the battlefield and the experiences of recent wars have shown that according to the type, facilities and equipment, drones are able to perform various missions with the priority of optimal use of facilities and especially human resources. In other words, unmanned aircrafts are among the advanced equipments of today, which have a special position in the battle scene. The aim of the current research is "explaining the role of drones in the command and control of the battle scene" and it tries to provide an answer to the question that what is the most important role of drones in the command and control of the battle scene? In terms of methodology, this research has a qualitative approach that was conducted with the help of tools such as interviews and first-hand documents that were available. Targeted sampling was done using theoretical saturation method and content analysis method was used to find research results. The results of the research indicate that the role of drones in the command and control of the battle scene, including identification, surveillance and targeting, electronic collection, communication and combat operations, etc., and we can boldly say that now drones are effective in military and geostrategic calculations. They are considered an integral part of modern warfare and command and control of the battlefield

کلیدواژه‌ها [English]

  • Command and control
  • battlefield
  • management
  • drones
  • Graffith Jerry (2004), C4ISR Handbook for integrated.
  • Kemp Ian (2012), C4I Systems Handbook: Issue 6 Paperback, The Shephard Press Ltd, December2012, P 152.
  • Kometer Michael (2011), Command in air war: centralized v s decentralized.
  • Wezeman Siemon. (2007). UAVs and UCAVs: Developments intheEuropeanUnion .