ارتقاء عوامل رهبری نظامی، آموزش و روحیه کارکنان تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا در مقابله با نیروهای فرامنطقه‌ای

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران ، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

در سطح عملیاتی و تاکتیکی، توان رزمی یک یگان نظامی، ماحصل ترکیب و تلفیق مؤثر عناصر فیزیکی با عناصر غیرفیزیکی و عوامل برترساز یگان، توأم با تدبیر و چگونگی به­کار بردن این عناصر در محیط عملیاتی، در راستای انجام مأموریت محوله می­باشد. عوامل غیرفیزیکی توان رزمی، عبارتند از: سازمان‌دهی صحیح، تأثیر رهبری نظامی، انضباط، آموزش، روحیه، ویژگی‌های فرهنگی (آداب ‌و رسوم)، حمیت قسمتی، انگیزه، ایمان، مقاومت و شجاعت که در درازمدت کسب گردیده‌اند. هدف این تحقیق، ارتقاء عوامل رهبری نظامی، آموزش و روحیه کارکنان تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا، در مقابله با نیروهای فرامنطقه‌ای می‌باشد و تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که: ارتقاء عوامل رهبری نظامی، آموزش و روحیه کارکنان تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا، در مقابله با نیروهای فرامنطقه‌ای چگونه باید باشد؟ در این تحقیق به‌منظور جمع­آوری اطلاعات از ابزارهایی مانند: مصاحبه، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده ‌شده است. نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و رویکرد تحقیق آمیخته می­باشد. نتایج تحقیق نشان داد از تعداد 86 نفر پژوهش­خواندگان، 2/94 درصد از جامعه نمونه معتقدند که ارتقاء رهیری نظامی فرماندهان، ارتقاء آموزش کارکنان و ارتقاء روحیه کارکنان، می‌تواند بیشترین تأثیر را بر افزایش توان رزمی تیپ‌های مستقل زرهی نزاجا برای مقابله با نیروهای فرامنطقه‌ای را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the factors of military leadership, training and morale of the independent armored brigades of Nezaja in dealing with extra-regional forces

نویسندگان [English]

 • Hossein Dadvand 1
 • Gholamreza Esmaeilzadeh 2
1 Senior expert in defense management of Aja Command and Headquarters University- Tehran - Iran
2 Senior expert in defense management of Aja Command and Headquarters University
چکیده [English]

At the operational and tactical level, the combat power of a military unit is the result of the effective combination and integration of physical elements with non-physical elements and factors that make the unit superior, along with the planning and how to use these elements in the operational environment, in line with the assigned mission. . The non-physical factors of combat power include: correct organization, the influence of military leadership, discipline, training, morale, cultural characteristics (customs), partiality, motivation, faith, resistance and courage that have been acquired in the long term. The purpose of this research is to improve the military leadership factors, training and morale of the employees of the independent armored brigades of Nezaja, in dealing with extra-regional forces, and the present research seeks to answer the question that: the improvement of the factors of military leadership, training and morale of the employees of the independent armored brigades of Nezaja, How should it be in dealing with extra-regional forces? In this research, in order to collect information, tools such as interviews, questionnaires, and studying documents have been used. The type of applied research is descriptive research method and mixed research approach. The results of the research showed that out of the 86 people studied, 94.2% of the sample population believe that improving the military training of commanders, improving the training of employees and improving the morale of employees can have the greatest effect on increasing the combat power of the independent armored brigades of Nazaja to deal with the forces to have a trans-region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military leadership
 • Morale Training
 • Independent Armored Brigade
 • TransregionalForces
 • آشتیانی محمدرضا. (1390). تعیین مؤلفه‌های عوامل غیر فیزیکی تأثیرگذار بر توان رزمی نیرهای نظامی، تهران: فصلنامه راهبرد نظامی، سال نهم، شماره 32.
 • آقا­محمدی داود. (1385). سیمای فرماندهی- مدیریت و رهبری. تهران. انتشارات دافوس آجا.
 • آیین متجاوز با استناد بر آیین‌نامه عملیات ارتش آمریکا و نیروهای نظامی متجاوز. تهران. (1396). انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا.
 • حسن­پور حمید. (1398). جنگ کلاسیک (طرح­ریزی و اصول قواعد رزم)، تهران: انتشارات دافوس.
 • حسینی مسعود و غلامعلیان، امیر. (1392). آئین‌نامه تیپ زرهی در جنگ، تهران. انتشارات دافوس آجا.
 • دلشاد تهرانی ‌مصطفی. (1392). سیری در تربیت. تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ دوم.
 • سایت دانشنامه رشد. ویکی پدیا.
 • سایت شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران. (1396).
 • شالت بن. (1392). روان‌شناسی رزم و درگیری، تهران: نشر صریح، چاپ دهم.
 • شیخ محمدرضا و پردیس، سیدرضا. (1398). راهنمای افسران عملیات، تهران: انتشارات دافوس.
 • صارمی کریم. (1393). جنگ ناهمتراز. تهران. انتشارات دافوس آجا.
 • علی­نژاد پیمان. (1395). بررسی مؤلفه‌های اثربخشی اجرای آموزش یگانی در یگان‌های نیروهای مسلح و ارائه الگوی بهینه، تهران. فصلنامه علوم و فنون نظامی دافوس. سال پانزدهم، شماره 81.
 • کامیابی سلیمانی. (1395). رهبری در یگان­های نظامی. تهران. انتشارات مرکز پژوهش و تحقیقات راهبردی.
 • کریمی حمید و همکاران. (1400). ارزیابی میزان پابکسازی تیپهای مستقل زرهی ذر طرح ثامن نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، تهران: فصلنامه علوم و فنون نظامی. دافوس. سال شانزدهم، شماره 55.
 • گروه مؤلفین. (1388). عملیات تیپ در جنگ ناهمتراز، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • گروه مؤلفین. (1387). مدیریت و رهبری نظامی، تهران: انتشارات دافوس آجا، چاپ یکم.
 • مدنی سید مصطفی و آبسالان، محمد. (1394). تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر ارتقاء توان رزمی در یک سازمان دفاعی، تهران: فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 59.
 • مرادیان محسن. (1395). آیین­نامه مرجع نزاجا، تهران: انتشارات مرکز مطالعات راهبردی و تحقیقات و ارزیابی آیین­نامه­های رزمی نزاجا.
 • مرادیان محسن. (1391). مسائل نظامی و راهبرد نظامی، تهران. انتشارات دافوس.
 • مصباح نسرین. (1394). نشریات مرکز مشاوره، تهران. نشر دانشگاه تهران.
 • معین­وزیری نصرت­الله و یاسینی حسین. (1379). آیین­نامه عملیات (2/3-01م)، جلد یکم، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • نیک بخش حبیب. (1398). فرماندهی و رهبری نظامی، تهران: انتشارات راهبردی نهاجا.