دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

امکان‌سنجی به‌کارگیری طیف الکترومغناطیس در علوم شناختی دفاعی ازنظر قانونی در ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22034/qjws.2024.2008762.1167

مرتضی طالبی؛ احمد انصاری