کلیدواژه‌ها = ویژگی‏های شناسایی
ارزیابی اثربخشی طرح‏های استتاری، ابزاری برای واکاوی تهدیدهای عملیات شناسایی

دوره 2، شماره 4، خرداد 1399، صفحه 124-151

احمد زوارتربتی؛ سجاد علیزاده خشت مسجدی