کلیدواژه‌ها = سیاست جهانی
فرهنگ، نبرد نوینی در عملیات روانی و قدرت نرم دشمن

دوره 2، شماره 6، آذر 1399، صفحه 71-99

عزیز الله محبی گرگری