نویسنده = مجید موجودی
بیوتروریسم و جنگ‌افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز یک مطالعه مروری کلاسیک

دوره 1، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 107-130

مجید موجودی؛ غلامرضا علیزاده؛ مهدی ابراهیمیان