نویسنده = هادی زمانی
رویکرد دفاعی ایران در مقابله با نبردهای اقتصادی آینده

دوره 2، شماره 6، آذر 1399، صفحه 5-26

هادی زمانی؛ مسعود سرودی