کلیدواژه‌ها = شناخت
عدم قطعیّت راهبردی؛ اَبَر تهدیدی شالوده شکن

دوره 2، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 102-124

مصطفی کمالوند