نویسنده = علی رستمی
عوامل امنیتی مؤثر در بروز جنگ ترکیبی توسط گروه‌های تارشگری در غرب آسیا

دوره 3، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 93-117

علی رستمی؛ محمدتقی پرتوی؛ حسین زرین کلاه


تبیین عملیات مطلع الفجر با تأکید بر اصول جنگ

دوره 1، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 140-156

علی رستمی؛ مسعود مطاعی