نویسنده = عزیز الله محبی گرگری
تعداد مقالات: 2
1. فرهنگ، نبرد نوینی در عملیات روانی و قدرت نرم دشمن

دوره 2، شماره 6، آذر 1399، صفحه 71-99

عزیز الله محبی گرگری


2. عصر اطلاعات، عصر نوینی از نبرد

دوره 2، شماره 5، شهریور 1399، صفحه 54-72

عزیز الله محبی گرگری